دانلودراهنمای نگارش و شرایط پذیرش مقاله

دانلودتعهد نامه اصالت مقاله

راهنمای نگارش و شرایط پذیرش مقاله

 

ا- اصول کلی

1-1 مقاله های  ارسالی می بایست بر طبق  آیین نگارش زبان فارسی  تهیه شوند.

1-2 پذیرش مقاله مشروط به تأیید شورای  سردبیری، پس از انجام داوری است .

1-3 مقاله نباید در هیچ ‌یک از نشریه ‌های داخلی یا خارجی چاپ شده باشد.

1-4 مسئولیت صحت و سقم مقاله به لحاظ علمی و حقوقی به عهده نویسنده مسئول می باشد.

1-5  نشریه در ویراستاری ادبی مقاله، بدون تغییر محتوای آن ‌آزاد است.

1-6 تکمیل و ارسال فرم تعهد نامه چاپ مقاله  برای پذیرش آن  الزامی می باشد.

1-7 هزینه ارزیابی اولیه ،  داوری و در صورت پذیرش و تایید نهایی هزینه ویراستاری و چاپ از نویسندگان دریافت می‌گردد.

1-8 پس از چاپ مقاله یک نسخه از نشریه به نویسنده مسئول مقاله اهدا خواهد شد. درخواست تعداد نسخه های بیشتر، مشمول هزینه اضافی گردیده  و نیز اصل مقاله در سایت نشریه بارگذاری می شود.

 

2- نحوه تنظیم مقاله

2-1 آماده سازی مقاله ‌ در برنامه ، Word ، با قلم 13 B Nazanin ، سطری  مطابق با معیارهای مندرج در این راهنما، الزامی است.

2-2 صفحه اول شامل عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نويسندگان، رتبه علمی، و آدرس دقيق همه نويسندگان (به ترتیب به صورت: رتبه علمی، گروه/دپارتمان، دانشکده/مرکز تحقیقات، دانشگاه، شهر، کشور، و پست الکترونيک، به زبان فارسی و انگلیسی) ، و همچنین عبارت “نویسنده مسوول” در داخل پرانتز درج گردد.

2-3 عنوان مقاله باید مختصر، مفيد و جامع باشد (حتی المقدور بيش از 12 کلمه نباشد و از به کار بردن کلمات اختصار در عنوان پرهیز گردد).

2-4 صفحه ی دوم و سوم به ترتیب شامل عنوان، چکیده فارسی و عنوان و چکیده انگلیسی  به همراه کلید واژه های مرتبط (بین 3-5 کلمه)  باشد. چکیده مقاله حداکثر 250 کلمه و در متن آن هدف، روش ها، یافته ها و نتیجه گیری ذکر گردد.

3-نحوه نگارش منابع مورد استفاده

منابع مورد استفاده در متن، در پایان مقاله و براساس ترتیب الفبایی نام ‌خانوادگی، نام نویسنده (نویسندگان) به شرح زیر آورده شود:

ارجاعات درون متنی مقاله، بین پرانتز (نام خانوادگی، سال: شماره صفحه/ صفحات‌) نوشته شود. در مورد منابع غیرفارسی، همانند منابع فارسی عمل شود و معادل لاتین کلمات در پایان مقاله بیاید.

 کتاب   با یک نویسنده :

– کریمی، یوسف ( 1375 ). روان شناسی اجتماعی: نظریه ها، مفاهیم و کاربردها. تهران: نشر ارسباران.

– ————،( 1382 ). روان شناسی اجتماعی: نظریه ها، مفاهیم و کاربردها (چاپ یازدهم). تهران: نشر
ارسباران.

– وین رایت، ویلیام (بی تا). عقل و دل. ترجمه: محمد هادی شهاب ( 1386 ). قم: انتشارات پژوهشگاه علوم و معارف
اسلامی.

کتاب: با دو نویسنده
– مارشال، کاترین و راسمن، گرچن ب. ( 1995 ). روش تحقیق کیفی. ترجمه: علی پارسائیان و سید محمد اعرابی

(1377). تهران: انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی.

کتاب: با سه نویسنده:

– سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه ( 1376 ). روش های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگه.

منبع با بیش از شش نویسنده

– منابعی که بیش از شش نویسنده دارند بعد از ششمین نویسنده «و همکاران» اضافه می شود؛

مقاله: مجله
– اسدالهی، قربانعلی؛ یعقوبی، محمد و سلیمانی، بهرام ( 1372 ). بررسی میزان مردودی وقبولی با رتبه تولد در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر اصفهان در سال تحصیلی 67-1366. پژوهش های روان شناختی، دوره 2، شماره 1و 2، ص 26-32.

مقاله: مجموعه مقاله ها همایش ها

– خامسان، احمد ( 1386 ). چالش های ایجاد برنامه های دکتری بَر خط. در مجموعه مقاله ها همایش تأملی بر دروه های دکتری ایران (ص 24-35 ). مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، تهران، اردیبهشت 1386، دانشگاه پیام نور.

مقاله: کتاب های ویراستاری شده

– کتاب ویراستاری شده کتابی است که هر فصل آن توسط یک یا چند نویسنده نگارش شده ولی مسئولیت کل کتاب به  عهده ویراستار(ان) است که مسئولیت تنظیم مطالب را بر عهده دارند..
– گیبس، گراهام ( 2003 ). ده سال بهبود یادگیری دانش آموز. در کریس راست (ویراستار): بهبود یادگیری دانش آموز، (ص 9-26 ). بریتانیا: انتشارات دانشگاه آکسفورد.

مقاله: برخط (آنلاین / اینترنتی)
– دیلمقانی، میترا (بی تا). دانشگاه های مجازی: چالش ها و ضرورت ها. مقاله ارائه شده به کنفرانس آموزش
الکترونیکی ایران. بازیابی شده در 12 اردیبهشت 1385

استناد به اینترنت:

.Laporte RE, Marler E, AKazawa S, Sauer F . The death of biomedical journal .BMJ. 1995; 310: 1387-90. Available from: http:/www.bmj.com / bmj/archive.Accessed September 26, 1996

– در استناد به منابع اینترنتی, در انتها, تاریخ دسترسی به منبع نیز قید می شود.

منابع چاپ نشده: پایان نامه ها و گزارش های پژوهشی

– خامسان، احمد ( 1374 ). بررسی مقایسه ای ادراک خود در زمینه تحوّلی و سلامت روانی. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی، دانشگاه تهران، چاپ نشده.

– خامسان، احمد؛ آیتی، محسن و تفضّلی مقدم، عبّاس (1380). بررسی مشکلات و نحوه گذراندن اوقات
فراغت دانشجویان دانشگاه بیرجند. گزارش طرح پژوهشی مصوّب دانشگاه بیرجند.

منبع نویسی وقتی نویسنده شخص نیست

– معاونت مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان ( 1387 ). جوانان، روابط خانوادگی و نسلی. تهران: انتشارات سازمان ملی جوانان